معرفی کتاب(خورندگان بجه پیل)

‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۱‎۷‎۰‎۶‎۰‎۴ ‏عنوان و نام پدیدآور : [استاندارد]شرح داستانی از مثنوی ،خورندگان بچه پیل/ بابااحمد سلطانپور ‏وضعیت نشر : تبریز: احرار، ۱۳۸۵

‏مشخصات ظاهری 

:

۱۶۰ص

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید