یاد ز دوستان چنیـــن خواهی کرد؟

 

ای باد چو عزم آن زمین خواهـــی کرد

رخ در رخ یار نازنین خــواهـــــــــی کرد

از ماش بسی دعا و خدمــــت  برسان

گو یاد ز دوستان چنیـــن خواهی کرد؟

سعدی

 

/ 1 نظر / 23 بازدید
باغ ادب

سلام و عرض ادب از مطالب زیبایتان استفاده کردیم. بزنامه را می خواندم یاد شعری از مولانا افتادم که در مورد خر سروده .برایتان می نویسم یکبار خواندنش خالی از لطف نیست: کو خر من کو خر من پار بمرد آن خر من شکر خدا را که خرم برد صداع از سر من گاو اگر نیز رود تا برود غم نخورم نیست ز گاو و شکمش بوی خوش عنبر من گاو و خری گر برود باد ابد در دو جهان دلبر من دلبر من دلبر من دلبر من حلقه به گوش است خرم گوش خر و حلقه زر حیف نگر حیف نگر وازر من وازر من سر کشد و ره نرود ناز کند جو نخورد جز تل سرگین نبود خدمت او بر در من گاو بر این چرخ بر این گاو دگر زیر زمین زین دو اگر من بجهم بخت بود چنبر من رفتم بازار خران این سو و آن سو نگران از خر و از بنده خر سیر شد این منظر من گفت کسی چون خر تو مُرد خری هست بخر گفتم خاموش که خر بود به ره لنگر من [گل]