این دوست ...

ایشان همان دوست دیرین ما آقا عبد الرحمانی هستند که همیشه این طوری خندان و خوش اخلاقند.

امروز بعد از ماهها یادی از ماکردند تا یک  مطلبی را از ما بپرسند البته مقصودشان این نبود که من زیاد سرم می شود، میخواست از من تائید بگیرد و این موضوع باعث شد مقداری تلفنی با هم بگپیم!

مزاح کرد و گفت که پیر شده ام! علتش را این طوری بیان کرد که دیر به دیر آپ می کنم. بعدش خندید و گفت: پیر شده ای حاجی!

البته من از دوستان اگر حرف حق بشنوم، ابدا ناراحت نمی شوم و بروی خودم هم نمی آورم چون می دانم شوخی می کنن!

 

- من که هشدار دادم بعد از مکالمه عکس تون رو به دوستان نشان می دهم و زیرش می نویسم این همان کسی است که خیلی آقاست! بهتر ه  بشناسینش ....

/ 0 نظر / 24 بازدید