# شعر

سوختم و سوختم و سوختم

چند قبــــــــــــــــــــــا بر قد دل دوختمچند چـــــــــــــــراغ خرد افروخــــــــتم پیر فلک را که قراریش نیـــــــــــــستگردش بس بوالعـــــــــــــــجب آموختم گنـــــــــــــــــــــــج کرم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید