آنچنان را آنچــنان تر مــــــــی کند.

آنچنان را آنچنان تر می کند!

معمولا یادم می رود کاغذ و قلم بردارم و در برنامه ی .... که درتالار چهار فصل برپا بود سعی میکردم  نکات مهم  بر جسته سخنرانی  را بخاطر بسپارم تا بعدا بنویسم. البته حافظه ام گاهی خوب عمل می کند. سابق بر این موضوع اشاره کردم و یکی، احتمالا طلبه خوش تیپ بود که  شوخی کرد و  «بی خی» شدیم  و چیزی نگفتم ولی امروز حد اقل برای خودم ثابت شد که گاه حافطه ام خوب با من تا می کند. به آن نشان که لطیفه ای گفته شد و عده ای  فهمیدند جدی جدی خندیدند ولی یک عده با اینکه شنیدند فکر نمی کنم حتی بعدا هم بخندند. جوک ایها الساکنین شهر الری را می گویم که با یک بیت تکمیل می شد و من بعد از اینکه آنرا خواند ، پشت جلد کتابچه ای که معمولا همراه دارم یاداشت کردم و دادم نگاه کند و ببیند کامل نوشتم یانه. نخوائید جوک رو اینجا تعریف کنم که معذورم و از مطالب اصلی باز می مانیم...

 

 

در حاشیه

.......

می نه اندر هر سری شر می کند

آنچنان را آنچــنان تر مــــــــی کند. مولاتا

بعد از بزنامه، در باره مضرات نوشابه های گاز دار و سیگار ودخانیات صحبت شد. دوستی گفت که جائی خوانده است  سیگار پنج، نوشابه شش  ضرردارد! در این باره همانجا  تحقیقات شروع شد و هرکس چیزی گفت و بالاخره سید گفت: به یکی از بزرگان که خود سیگارکش قهّاری بود گفتند:« در باره مضرات سیگار هم صحبت کنید.»

 گفت:« من در سیگار ضرری  ندیده ام!»

دوست دیگری گفت که یکی از محققین دررسانه ای پر مخاطب در باره منافع سیگار داد سخن می داده و بعدا  خاله خاطری گفته است بلی فلان  مضرات را هم دراد!

دیگری گفت:« سیگار استرس مرا از بین می برد.»

آن دیگری گفت:« بر عکس استرس مرا افزایش می دهد. »

آن دوست اول در آمد که و به شوخی  این بیت را شاهد آورد که:

می نه اندر هر سری شر می کند

آنچنان را آنچـــــــــــنان تر می کند

/ 0 نظر / 40 بازدید