ما تفسیر مرحوم آخوند ملا محمد بلخی درس میدهیم.

با اینـکه  مثنوی مخالفان سرسختی داشته و آنرا کتـابی ممـلوّ از لاطائلات  دانسته اند و در نقد آن گفته اند :«سخن سبک وبیمقداری است، زیرا در آن جز قصه وحکایت نیست ومباحث دقیق واسرار بلند در آن جای ندارد وایراد گرفته اندکه:

این سخن پست است یعنی مثنوی

قـــــــصه پیغمبر است و پیروی

نیست ذکر بحث و اســــرار بلند

که  دوانــــند اولیا آن سو کمند

از  مقامات  تــــــــــبتّل   تا فنا

پایه پایه تا ملاقـــــــــــات خدا

شرح و  حـــــدّ هر مقام و منزلی

که به پر زو بر پرد صاحبدلی  (مثنوی /دفتر سوم)

وخود بااستناد به قران چنین جواب مخالفان خود را داده است:

چون کتاب الله بـــیامدهم بران

این چنین طعنه زدند آن کافران

که اساطیر است وافــسانه ی نژند

نیست تعمـــــیقی و تحقیقی بلند

کودکان خرد فهـــــمش میکنند

نیست  جز امر پــــــسندو نا پسند

گفت اگر  آســـــان نماید این بتو

این چــــنین آسان یکی سوره بگو    (مثنوی/دفتر سوم)

،ستایشگرانی نیز از افراد  بس بلند مرتبه داشته است وشیخ بهائی آنرا تقریبا واگردانی از قرآن بزبان پارسی دانسته ودر توصیف مولانا وکتابش سروده است:

من نمیگویم که آن عالی جناب

هست پیـغمبر  ولی دارد کـتاب

مثـــــــــنویّ معنویّ  مولوی

هست قرآنی بلـــــــفظ پهلوی

مثنویّ اوچو قـــــــرآن  مدلّ

بعض را هادیّ و بعــضی را مضلّ

ومرحوم آخوند ملا آقا قزوینی، حکیم متالّه دوران قاجاریه، ایام ماه مبارک رمضان مثنوی درس میداد واگر بیگانه ای به مجلس درس او وارد میشد، میفرمود:ما تفسیر مرحوم آخوند ملا محمد بلخی درس میدهیم.

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                          از مقدمه کتاب «خورندگان بچه پیل»

/ 1 نظر / 3 بازدید
رضا بابایی

وبلاگ خوبی را طراحی کردهاید -قسمت های اموزشی را در این وبلاک قرار دهید