استاد فرزبود و آثاری چند از ایشان

دوش از برای مطبخش هیزم بمژگان برده ام

ای کاشکی که یک شَبَکی، کنـــج باغکی

بودی چراغــــــکی، مِیَکی با ایاغــــــکی

معشوقکی، شکر لبکی، زود خشـــمکی

بد مستکی، جفا کنـــــــکی، تر دماغـکی

 

/ 0 نظر / 39 بازدید