خیر پیش!

 خیر پیش!

یه مرخصی دوساعته نه اینکه کافی باشد ولی مغتنم بود. باهم آمدیم در سلماس گشتی زدیم وجلو هنگ خدا حافظی کردم. از هم جدا شدیم. وقتی دوباره برگشتم ببینم رفته یانه، دیدم واستاده نگام می کنه!............................................................

..................................................................

..................................................................

/ 0 نظر / 2 بازدید