خاطره ای مشابه هدیه جار شنبه سوری

هرکسی همچین خاطراتی(شبیه خاطره اون دوستی که چند روز پیش نوشتیم) داره. مخصوصا از دوره نو جوانی...

دوستی می گفت: پدر خدا بیامرزم آنقدرها بضاعت نداشت که هرچی ما می خواستیم بخره. یادمه  واسه یه دفتر صد برگ به  ده تا بقالی و کتابفروشی سر زدیم، آخر سر نخرید و دست از پا درازتر برگشتم. واسه همینه که  الان بعد گذشت دهها سال، هنوز عقده است رو دلم. خونه  پر ه ازدفتر های جور واجور و هیچ  چی هم تو شون نمی نویسم. کلکسیونر دفترم...

همن دوست می گفت: من دوتا بچه دارم. هردوشون پسره. یکی - دو سال از دیگری کوچکتره خوب لازمه بگم کوچیکه کوچکتر از بزرگتره؟! او کوچیکه خیلی زبله ، از اول اول زبل بود. نه حرف گوش میکرد و نه می شد او را قانع کرد. یه بار کت براش خریدم. آخه من دوست داشتم کت تنش کنه، کت آدم رو سنگین نشون میئه!  واسش کت خریدم. با اینکه خیلی کوچیک بود، اما استقلال داشت، گفت که نمی پوشه !  نازش کردیم، التماس کردیم نشد. قبول نکرد. پوشید اما بعد  بهانه کرد که پشتش کته پاره است! می دونین که، کت یه چاک از پشت سر داره، او می گفت پارگیه، نپوشید!...

خوب بگذریم، بابا نزدیک عید دستم رو گرفت و گفت:« بریم  میخوام واست لباس نو بخرم!» خوشحال شدم.  رفتیم از همان گاراجی که یک بار تریلری که ترمزش برید و هفتاد نفر نفله کرد، سوار شدیم رفتیم تبریز. بابا هی می گفت تبریز دریاست! چند بار این جمله را تکرار کرد از آنوقت من هم باورم  شددریاست.

بار اولم بود که شهر رو می دیدم.خیلی پیاده رفتیم. از این خیابون به اون به اون خیابون! تا اینکه بابا ی خدا بیامرزم من رو برد  میدان گجیر، بعد ها فهمیدم جائی که رفته بودیم، گجیر بود!  همون جائی که میگن سقز از دهان آدم کش میرن! خوب اگه بگم چه جوری، از اصل قصه دور می شیم. شاید یه روز ی گفتم که مردی برای امتحان چند گرم سقز انداخت گوشه لپش وجوان خایان رفت گوشه  یکی  از قهوه خانه های آن دوره نشست. و می خواست ببینه چه چوری سقز از دهان آدم می دزدن( البته تبریزی ها همشون شریفند. همه جا آدم خوب وبد پیدا میشه  بنده دربست مخلصشونم و دوستشون دارم، خیییلی!) کجا بودیم؟ خوب این آقاهه رفت و نشست تو یکی از قهوه خونه های اون دوره. اونجا چند تائی هم بودند معلوم الحال! این آقا هم چائی جلوش بود و هم داشت سقز می جوید. یکی از او ن کهنه کارا، صداش از میان قلقل قلیون ها عبور کرد و رسید به گوش این دوست ما. با آرنج زد به پهلوی دوستش ، گفت: من یه جوک خنده دار یاد گرفته ام.

 بعد شروع کرد به گفتن جوک تازه، بعد یکی دیگر هم گفت ویکی دیگر...  این آدم ساده هم خنده و ریسه می رفت. یه وخت دید دهانش از آدامس خالی شده.. خنده توگلوش گیر کرد، اما بقیه غش غش میخندیدن ...

اونی که سقزش رفت شاید هیچ وقت نفهمید چه اتفاقی افتاد و چطور شد اما میگن: بغل دستش یکی از آن رندای هفت خط بود، وقتی این  چشماشو می بسته و بادهان باز قهقهه می زده،  یه تکه  سیم را فرز،  فروکرد به سقز و از دهانش بیرون کشید...

خوب کجا بودیم؟... ها داشتم می گفتم رفتیم گجیر! اونقدر آدم اونجابود که نگو و نپرس! اینجا و اونجا دست فروشا بساط خودشونو پهن کرده بودند. خیلی گشتیم! بابا از قیمت کت شلوار های با مارک گجیر راضی نبود. بالاخره بعد از چند ساعت چونه زدن با این کاسب و او دست فروش، یک دست کت شلواری توسی برا من پسند کرد... نمی دونم، اصلا از م سئوال کرد میخوامش یا نه. فقط خاله خاطری الکی کت رو روی دوشم انداخت و شلوار را م از رو انداز  گرفت و گفت: خوبه!

اصلا ذوق نکردم. انگار نه انگار که لباس نو دارم! بعد از اینکه رسیدیم خونه، بابا گفت:« بیا تنت کن ببینم!»

با اکراه پیش رفتم و شلوار رو بکمک اون پوشیدم و کت رو دیگه اونقدرا دست و پا چلفتی نبودم که یکی دیگه تنم کنه!

گشنه م بود. گفتم ننه گشنمه ! ننه یک لقمه گنده واسم با نون و پنیر درست کرد.( یکی از تخصصهای ننم!) اومدم بیرون.

یه کوچه تنگ و باریکی بود که همیشه یه نفر با یک حلبی ایستاده بود. کاری بکار کسی نداشت اما دیگران سر بسرش می ذاشتن و کفری اش می کردند. خدا بیامرزدش. خیلی زجر کشید و بعد هم چند سال پیش مرد.  اون کنار دیفار واستاده بود! بچه ها سر بسرش گذاشته بودن. من میخواستم آروم رد بشم ، اما درست اون وقتی بود که دیگه حقیقتا جوش آورده بود. بیچاره آژیر کشون برای اینکه بچه هارو از دورش بتارونه، حلبی رو دور سرش چرخاند حمله ورشد. خواستم در بروم تا حلبی بهم نخوره، خوردم زمین و بعد از اینکه پاشدم، نمی دونم از درد بود یا بخاطر جر خوردن شلوار، گریه کنان بطرف خونه راه افتادم.

بازم میگم، هرکی خواست از این قصه، خاطره و ویا هر اسمی که روش میذارین، استفاده کنه باید کتبا اطلاع بده!

**********

 A similar memory

نویسنده: س . Authors: Q. ج C

بابا نزدیک عید دستم رو گرفت و گفت: بریم Baba I close my hand and said Eid: Breymann   میخوام واست لباس نو بخرم! Vast میخوام buy new clothes! خوشحال شدم. I was happy.   رفتیم از همان گاراجی که یک بار تریلری که هفتاد نفر کشت Went the same Garajy a trailer on the seventy people killed   و زخمی کرد، سوار شدیم رفتیم تبریز. And was injured, we went to ride Tabriz. بابا هی می گفت تبریز دریاست! Baba said hey Tabriz Dryast! چند بار این جمله را تکرار کرد از آنوقت من هم باورم How many times will repeat this statement then I believe   شددریاست. بار اولم بود که شهر رو می دیدم.خیلی پیاده رفتیم. Shddryast. On the city of Ulm I saw. I went walking. از این خیابون به اون به اون خیابون! I to this street to street I! تا اینکه بابا ی خدا بیامرزم من رو برد Until my dad would God Byamrzm   میدان گجیر، بعد ها فهمیدم جائی که رفته بودیم، گجیر بود! Gjyr field, then saw where we went, was Gjyr!   همون جائی که میگن سقز آدم رو کش میرن! Same place where the stupid man I Rule turpentine Myrn! خوب اگه بگم چه جوری، از اصل قصه دور می شیم. Well what I say, away from the original story Shym.

 

تذکر: هرکی بخواد از این قصه، خاطره و ویا هر اسمی که روش میذارین، استفاده کنه باید کتبا اطلاع بده! Note: Hrky Bkhvad this story, memory and the method or any nominally Myzaryn used to writing کنه Notify!

 

 

هرکس همچین خاطراتی(شبیه خاطره اون دوستی که چند روز پیش نقل نوشتیم) داره. Everyone Urinary memories (like the memory of a friend a few days ago I wrote The) داره. مخصوصا از دوره نو جوانی... New courses, especially young ...

دوستی می گفت: پدر خدا بیامرزم آنقدرها بضاعت نداشت که هرچی ما می خواستیم بخره. Friend said: God Byamrzm father was so destitute that we wanted to هرچی Bkhrh. یادمه Yadmh   واسه یه دفتر صد برگ به I واسه hundred leaves office   ده تا بقالی و کتابفروشی سر زدیم، آخر سر نخرید و دست از پا درازتر برگشتم. Ten to head Zdym grocery and bookstore, the last head and foot نخرید Draztr returned. واسه همینه که واسه that همینه   الان بعد گذشت دهها سال، هنوز عقده است رو دلم. Now after decades passed, it still has difficulty I. خونه  پر ه ازدفتر های جور واجور و هیچ Khone fill you Azdftr Vajvr any kind of   چی هم تو شون نمی نویسم. Sean is not what you write. کلکسیونر دفترم... Collector Dftrm ...

همن دوست می گفت: من دوتا بچه دارم. Hmn I said: I have two children. هردوشون پسره. Hrdvshvn Psrh. یکی - دو سال از دیگری کوچکتره خوب لازمه بگم کوچیکه کوچکتر از بزرگتره؟! One - two years after another good Kvchktrh requires smaller Bzrgtrh Kvchykh say! او کوچیکه خیلی زبله ، از اول اول زبل بود. He too Kvchykh Zblh, the first was the first زبل. نه حرف گوش میکرد و نه می شد او را قانع کرد. Letter would not listen to him and was not convinced. یه بار کت براش خریدم. I brush on a coat I bought. آخه من دوست داشتم کت تنش کنه، کت آدم رو سنگین نشون میئه! I wanted my آخه stress کنه coat, heavy coat I Nshvn Adam Millet!   واسش کت خریدم. Vassh coat I bought. با اینکه خیلی کوچیک بود، اما استقلال داشت، گفت که نمی پوشه ! Although there was very little, but independence was not that folder!   نازش کردیم، التماس کردیم نشد. Nazsh, we beg, we did not. قبول نکرد. Did not accept. پوشید اما بعد  بهانه کرد که پشتش کته پاره است! Wear the next excuse is that some Pshtsh Kth! می دونین که، کت یه چاک از پشت سر داره، او می گفت پارگیه، نپوشید!... Dvnyn to that, I slit the jacket behind داره, he said Pargyh, Npvshyd ...

خوب بگذریم، بابا نزدیک عید دستم رو گرفت و گفت:« بریم Well Anyway, dad was not my hand near Eid said: "Breymann   میخوام واست لباس نو بخرم!» خوشحال شدم. Vast میخوام buy new clothes! "I was happy.

/ 0 نظر / 6 بازدید