الغـــــــــیاث

درد ما را نیســــــت درمان الغیــــــاث!  
هجر ما را نیســـــــــــت پایان؛ الغیاث!
دین و دل بردند و قـــــــــصد جان کنند
 الغیـــــاث از جور خوبان! الغـــــــــیاث!
در بهای بوســـــــــــــه‌ای جانی طلب
می‌کنند این دلســـــــــــــتانان الغیاث!
خون ما خـــــوردند این کافــــــــــردلان 
ای مسلــــــمانان! چه درمان؟ الغیاث!
همچو حافظ روز و شب بی خویشتن
 گشتـــه‌ام ســـوزان و گریان؛ الغیــاث

الغیاث: ( اَ ) [ ع . ] (صت .) فریاد! وای (فرهنگ فارسی معین)
 

/ 1 نظر / 27 بازدید
رند

با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام /نی گرت زخمی رسد اندر خروش ایی چو چنگ نگران شدم