«قاآنى‏» است قایل این شعرها؟

 

- بارد چه؟

- خون!

- که؟

- دیده،

-چه سان؟

- روز و شب!

- چرا؟

- از غم،

- کدام غم؟

- غم سلطان کربلا!

- نامش چه بد؟

- حسین!

- ز نسل که؟

- از على!

- مامش که بود؟

- فاطمه!

- جدش که؟

- مصطفى‏

- چون شد؟

- شهید شد!

- به کجا؟

- دشت ماریه

- کى؟

- عاشر محرم!

- پنهان؟

- نه،بر ملا

- شب کشته شد؟

- نه،روز،

- چه هنگام؟

- وقت ظهر

- شد از گلو بریده سرش؟

- نى،نى،از قفا!

- سیراب کشته شد؟

- نه!

- کسى آبش نداد؟

- داد!

- که؟

- شمر،

- از چه چشمه!

- از سر چشمه فنا!

- مظلوم شد شهید؟

- بلى!

- جرم داشت؟

- نه!

- کارش چه بد؟

- هدایت!

- یارش که بد؟

- خدا

- این ظلم را که کرد؟

- یزید!

- این یزید کیست؟

 

- زاولاد هند،

- از چه کس؟

- از نطفه زنا!

- خود کرد این عمل؟

- نه،فرستاد نامه‏اى

- نزد که؟

- نزد زاده مرجانه دغا

- ابن زیاد،زاده مرجانه بد؟

- نعم

- از گفته ی یزید تخلف نمود؟

 - لا!

- این نابکار کشت‏حسین را به دست‏خویش؟

- نه،او روانه کرد سپهی سوى کربلا

- میر سپه که بد؟

- عمر سعد!

- او بریدحلق عزیز فاطمه؟

- نه،شمر بى‏حیا

- خنجر برید حنجر او را نکرد شرم؟

- کرد،

- از چه پس برید؟

- نپذیرفت از او قضا

- بهر چه؟

- بهر آنکه شود خلق را شفیع

- شرط شفاعتش چه بود؟

- نوحه و بکا!

- کس کشته شد هم از پسرانش؟

- بلى،دو تن

- دیگر که؟

- نُه برادر!

- دیگر که؟

- اقربا

- دیگر پسر نداشت؟

- چرا داشت،

- آن که بود؟

- سجاد!

- چون بُد او؟

- به غم و رنج،مبتلا!

- ماند او به کربلاى پدر؟

- نى،به شام رفت

- با عز و احتشام؟

- نه،با ذلت و عنا!

- تنها؟

- نه با زنان حرم،

- نامشان چه بود؟

- زینب،سکینه،فاطمه،کلثوم بینوا

- بر تن لباس داشت؟

- بلى،گرد روزگار

- بر سر عمامه داشت؟

- بلى،چوب اشقیا

- بیمار بد؟

- بلى!

- چه دوا داشت؟

- اشک چشم

- بعد از دوا غذاش چه بد؟

- خون دل غذا!

- کس بود همدمش؟

- بلى، اطفال بى‏پدر

- دیگر که بود؟

- تب،که نمى‏گشت از او جدا

- از زینت زنان چه به جا مانده بد؟

- دو چیز:طوق ستم به گردن و خلخال غم به پا!

- گبر این ستم کند؟

- نه!

- یهود و مجوس؟

- نه

- هندو؟

- نه!

- بت پرست؟

- نه!

- فریاد از این جفا

- «قاآنى‏»است قایل این شعرها؟

- بلى

- خواهد چه؟

- رحمت.

از که؟

- ز حق!

- کى؟

- صف جزا

میرزا حبیب الله قاآنى شیرازى(م 1208)

/ 0 نظر / 20 بازدید