ادامه پست قبلی

ادامه پست قبلی

پست دیروز سر جاشه و من ادامش رو می نویسم. دیروز دوست ما گفت که در باره قرانهای کهنه باید تدبیری اندیشیده بشه.  هرچند کاره ای نیستیم ولی می تونیم که بگوش مسئولین برسونیم....

اتفاقا امروز زنگ زدند  گفتند که جلسه ای که قرار بود فردا برگزار بشه، با یک روز جلوتر در همان ساعت که اعلان شده بود در فلان محل برگزار میشه.

ما هم از خدا خواسته پاشدیم و با چند تا از دوستان رفتیم ببینیم چه خبره.

جلسه تو کتابخانه بود. دوستان از اطراف و اکناف آمده بودند.

 

...خلاصه بعد از سخنرانی و صحبت های دیگرکه در جای خود مهم بود، موضوع قرانها، پتو و فرشهای کهنه مساجد را مطح کردم، گفته شد اگر واقعا از از حیز انتفاع  افتاده باشند جمع آوری جائز و به خمیری  می دهند ....

 باید با چند تن دیگر صحبت کنم....

در باره قران قدیمی که در آخر های در پست دیشبی صحبتش شد، یک چیزی جا ماند:

قرانی که ما در منزلمان داشتیم و بعضی صفحاتش خراب شده بود، استائی که تعمیرش کرده بود کاغذ را طوری به صفحه اصلی ملحق نموده و بعد ادامه آیات را چنان  با با استادی با خط نسخ نوشته بود که اگر  رنگ مرکب موجب تفاوت نبود، خط اوستا و خط خود قران تشخیص داده نمی شد!

/ 0 نظر / 5 بازدید